Privacybeleid

Privacybeleid Jantina Boelens

Privacyverklaring

Ik respecteer de privacy van de bezoekers van deze website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ‘de beheerder’).

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden door mij verzameld. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
– Naam
– Geslacht
– Adresgegevens
– e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
– bankrekeningnummer(s)
– Geboortedatum/leeftijd
– Geboorteplaats
– Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Ik verzamel uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
– Een betere dienstverlening naar u toe
– Het onderhouden van relaties met u
– Het verwerken van bestellingen
– Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het contactformulier op deze website.

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Aanbiedingen

1. U kunt aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een bericht naar mij via het contactformulier op deze website.

2. Uw gegevens worden niet gebruikt, door partners van de verantwoordelijke, voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van het district waar de beheerder leeft is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Verzoeken, vragen, of meer informatie, kunt u versturen via het contactformulier op deze website.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.

Jantina Boelens,
Ede, Nederland

Privacy Policy Jantina Boelens

Privacy Statement
I respect the privacy of the visitors of this website, in particular their rights regarding the automatic processing of personal data. I have therefore formulated and implemented a policy on complete transparency with regard to the processing of personal data, its purpose(s) and the possibilities to exercise your legal rights in the best possible way.

If you require any additional information about the protection of personal data, please visit the website of the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens): https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Article 1 – Legal definition

I am responsible for processing personal data (hereinafter: ‘the controller’).

Article 2 – The processing of personal data

1. I collect your personal data. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’).

2. An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

3. I process the following categories of personal data from you:
– Name
– Gender
– Address
– e-mail address (es) / number (s)
– bank account (s)
– Social Security Number (BSN)
– Birth date / age
– Birth place
– Education (level)

Article 3 – Purpose of processing

I do not collect your personal information without a purpose. Your personal data are processed for:
– a better service to you
– to maintain relationships with you
– to process your orders
– complying with (a) legal obligation(s)

Article 4 – Registration of personal data

Your personal data are recorded in an (electronic) register.

Article 5 – Your rights regarding information

1. Pursuant to Article 13 paragraph 2 sub b GDPR each data subject has the right to information on and access to, rectification, erasure and restriction of processing of his personal data, as well as the right to object to the processing and the right to data portability.

2. You can exercise these rights by contacting me via the contactform on this website.

3. Each request must be accompanied by a copy of a valid ID, on which you put your signature and state the address where I can contact you.

4. Within one month of the submitted request, you will receive an answer from me.

5. Depending on the complexity and the number of the requests this period may be extended to two months.

Article 6 – Legal obligations

In case of infringement of any law or regulation, of which a visitor is suspected and for which the authorities require the personal data collected by the collector, they will be provided to them after an explicit and reasoned request of those authorities, after which these personal data do not fall anymore under the protection of the provisions of this Privacy policy.

Article 7 – Offers

1. You may receive offers from the collector. If you do not wish to receive them (anymore), please send me a message via the contact form on this website.

2. Your personal data will not be used by my partners for commercial purposes.

Article 8 – Data retention

The collected data are used and retained for the duration determined by law.

Article 9 – Applicable Law

These conditions are governed by Dutch law. The court in the district where the collector lives has the sole jurisdiction if any dispute regarding these conditions may arise, save when a legal exception applies.

Article 10 – Contact

For requests, questions or more information, please contact me via the contact form on my website.

This privacy statement applies from 25 mei 2018 on until further notice.

Jantina Boelens,
Ede, the Netherlands