Cookiebeleid

Cookiebeleid Jantina Boelens

1. Het gebruik van cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw webbrowser op uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan deze website weer naar mijn servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van mijn website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kan ik het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Dit doe ik door middel van een zogenaamde cookie banner.

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Ik gebruik de volgende type cookies:

– Functionele cookies: hiermee kan ik de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

* het aantal unieke bezoekers
* hoe vaak gebruikers de site bezoeken
* welke pagina’s gebruikers bekijken
* hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
* bij welke pagina bezoekers de site verlaten

– Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kan daarmee de volgende data verzameld worden:

* welke pagina’s u hebt bekeken
* hoe lang u op een bepaalde pagina bent gebleven
* bij welke pagina u de site hebt verlaten

– Eigen Tracking cookies: hierdoor kan ik te weten komen dat u naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Voor deze cookies vraag ik uw toestemming. Zonder uw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

– Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt op internet om uw persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij mij bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Voor deze cookies vraag ik uw toestemming. Zonder uw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

– Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikelen en pagina’s u deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die uw surfgedrag op het web volgen.

– Site improvement cookies: hiermee kan ik verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

U hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heeft u recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door mij een bericht te sturen via het contactformulier op deze site. Om misbruik te voorkomen kan ik u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vraag ik u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt cookies ten alle tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw webbrowser. Ook kunt u uw webbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw webbrowser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via mijn website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via: https://www.youronlinechoices.eu

Wees er wel van bewust dat als u geen cookies wilt, ik niet meer kan garanderen dat mijn website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en kunnen daardoor vaker worden herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

– Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

– Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

– Microsoft Edge: support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

– Safari: support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van mijn website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor mijn cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op mijn website wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube-video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Ik heb echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.
Het kan ook voorkomen dat via mijn website cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ik niet altijd op de hoogte ben. Komt u op mijn website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in mijn overzicht? Laat het mij weten via het contactformulier op deze website. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

7. Slotopmerkingen

ik zal deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer ik mijn website aanpas of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact met mij op via het contactformulier op deze website.

Jantina Boelens,
Ede, Nederland
25 mei 2018

Cookie Policy Jantina Boelens

1. The use of cookies

This website uses cookies. A cookie is a simple small file that is sent with pages of this website and/or Flash applications and which is stored by your browser on your computer, mobile telephone or tablet. The information stored in it can be sent back to my servers when you next visit this website.

The use of cookies is very important for the proper operation of our website however cookies for which you see no immediate effect are also very important. Thanks to the (anonymous) input from visitors I am able to improve the use of the website and make it more user-friendly.

2. Permission for using cookies

Your permission is required before certain cookies can be used. I do this by means of a cookie banner.

3. The types of cookies used and their purposes

I use the following types of cookies:
– Functional cookies: these allow me to make the website function better and make it more user-friendly for the visitor.

– Anonymised analytical cookies: these ensure that an anonymous cookie is generated every time you visit the website. These cookies know whether or not you have visited the website previously. A cookie is only generated on your first visit and this existing cookie is then used when you next visit the website. This cookie is only used for statistical purposes and can therefore gather the following data:

* the number of unique visitors
* the frequency that users visit the website
* the pages viewed by users
* the length of time that users view a specific page
* the page from which visitors exit the website

– Analytical cookies: these ensure a cookie is generated every time you visit a website. These cookies know whether or not you have visited the website previously. A cookie is only generated on your first visit and this existing cookie is then used when you next visit the website. This cookie is only used for statistical purposes and can therefore gather the following data for example:

* the pages you have viewed
* the length of time you stayed on a specific page
* the page from which you exited the website

– My Tracking cookies: these allow me to track whether, in addition to my website, you have also visited another/other relevant website(s) in my network. The profile that is thus created is not linked to your name, address, e-mail address and suchlike, but only serves to match advertisements to your profile so that they are the most relevant for you as possible. I ask your permission for these cookies. These cookies are not placed without your permission.

– Third-party Tracking cookies: these track which pages you visit on the Internet in order to be able to build up your profile. This profile is not linked to your name, address, e-mail address and suchlike as registered with me, but only serves to match advertisements to your profile so that they are the most relevant for you as possible. I ask your permission for these cookies. These cookies are not placed without your permission.

– Social media related cookies: these are used by social media such as Facebook and LinkedIn to track which articles and pages you share via their media sharing buttons. They can also contain tracking cookies that trace your Internet browsing behaviour.
– Site improvement cookies: these allow me to test various versions of a website page in order to see which page is visited the most.

4. Your personal data rights

You have the right to inspect, rectify, limit and delete your personal data. In addition, you have the right to object to the processing of your personal data and the right to have your data transferred. You can exercise these rights by sending me a message via the contact form on this site. To prevent misuse I can ask you to provide adequate identification. If it concerns inspection of your personal data that is linked to a cookie I will ask you to send a copy of the relevant cookie when you contact me. You can find this in your web browser settings.

5. Blocking and deleting cookies

You can easily block and delete cookies any time via your web browser. You can also set your web browser in such a way that you will receive a message that a cookie is to be placed. You can also set it so no cookies can be placed. Details of this can be found in the help function of your web browser. If you delete the cookies in your web browser it may have an impact on the user-friendliness of this website.

Some tracking cookies are placed by third parties who display advertisements for you via my website for example. You can delete these cookies centrally via: https://www.youronlinechoices.eu

Please be aware that if you don’t want any cookies I will no longer be able to guarantee the proper operation of my website. It is possible that a number of website functions will be lost or even that you will no longer be able to visit the website at all. In addition, refusing to accept cookies does not mean that you will no longer see any advertisements. In this case the advertisements will no longer be matched to your interests and can therefore be repeated more often.

The way in which you change your settings depends on your web browser. If necessary, consult the help function of your web browser or click on one of the following links in order to go directly to your web browser’s operating instruction.

– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform=Desktop

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

– Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

6. New developments and unforeseen cookies

The text of my website can change at any moment due to continuing development. The same applies to my cookie statement. Therefore, please read this statement regularly in order to remain informed of any changes.

Blog articles may contain content that is hosted on other websites and which is made available on my website by use of specific codes (embedded content). An example of this is YouTube-videos. These codes often make use of cookies however I have no control over what these third parties do with their cookies.

It is also possible that cookies that I am not always aware of are placed by third parties via my website. If you encounter unforeseen cookies on my website that you cannot find in my list then please let me know via the contact form on this site. You can also contact the third party directly and ask about what cookies they place, the reason for that, the lifespan of the cookie and the way in which they have guaranteed your privacy.

7. Final comments

I have to amend these statements occasionally, for example when I update my website or when the rules concerning the use of cookies change. Please consult this page for the latest version.

If you have any questions then please contact me via the contact form on this site.

Jantina Boelens,
Ede, the Netherlands
25 May 2018