Privacybeleid

Privacyverklaring
Dit is de Privacyverklaring van Jantina Boelens. Jantina Boelens respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Jantina Boelens uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt.

Jantina Boelens gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die deze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie aan te vragen.

Jantina Boelens legt uw gegevens vast. Uw gegevens kunnen door Jantina Boelens worden gebruikt om u te informeren over haar kunst. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met Jantina Boelens opnemen. Jantina Boelens verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij Jantina Boelens daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Privacy Statement
This is the Privacy Statement of Jantina Boelens. Jantina Boelens respects the privacy of all users of this site and ensures that the personal information you provide to her is treated confidentially and carefully. By entering your personal data on the website, you agree that Jantina Boelens uses your data in accordance with this Privacy Statement.

Jantina Boelens only uses data expressly and voluntarily given by persons who visit this website. You can enter your personal data to request information.

Jantina Boelens records your details. Your data can be used by Jantina Boelens to inform you about her art. If you object to this or want to correct or request your data, you can contact Jantina Boelens. Jantina Boelens does not provide your data to third parties without your explicit prior consent, unless Jantina Boelens is obliged to do so on the basis of the law or a court decision.